Geluidskaarten en tabellen omgeving Gemeente Arnhem

In de Wet Milieubeheer vastgelegd dat de gemeente Arnhem eens in de vijf jaar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer moet vaststellen door middel van berekeningen en moet publiceren. Deze programmatische aanpak is bedoeld om de langzame autonome groei van geluidhinder zichtbaar te maken en waar mogelijk aan te pakken.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem maken bekend dat op grond van

Artikel 11.5 en 11.6 lid 4 van de Wet milieubeheer in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgens de vastgestelde EU-richtlijnen de geluidsbelasting ten gevolgen van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer met ingang van 16 november 2017 de geluidskaarten en tabellen te bekijken zijn op

 

https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Geluid/geluidskaarten_voor_heel_arnhem

 

Doel

De inwoners van de gemeente Arnhem kennis te laten nemen van de geluidsbelastingen t.g.v. wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer. In tabellen staan het aantal gehinderden per wijk vermeld. Op basis van deze geluidskaarten en bijbehorende tabellen zal het Actieplan omgevingslawaai 2018 worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de gemeente, in overleg met inwoners(via wijkteams), als knelpunten aanmerkt en wat eraan gedaan kan worden.

Locatie