Iets organiseren? Straat in Actie Elderveld helpt!

Elderveld, maart 2013, door Kitty de Hesse.
Samen dingen doen. Gezelligheid. Vrolijkheid. Gewoon in de eigen straat, mét de mensen die achter de deuren wonen waar je normaal gesproken blindelings aan voorbij loopt. Niet uit onwil, maar onbekendheid. En dat kán anders. Want samen straat- en buurtactiviteiten organiseren is met een beetje hulp van de werkgroep Straat in Actie Elderveld extra leuk. Want niet alleen wordt het onderling contact steviger; ook de wijk krijgt een flinke oppepper! En dat is precies de bedoeling.

Een prachtig voorbeeld van samen iets ondernemen is de Nationale Burendag. Een initiatief van Douwe Egberts, gesteund door het Oranjefonds. Het fonds dat wij als inwoners van Nederland zo blijmoedig in het leven riepen toen ons kroonprinselijk echtpaar openlijk liet zien dat cultuurverschillen en taalbarrières nooit een begrenzing zijn bij het woordje ‘samen’. Anno 2013 is Burendag uitgegroeid tot een dag waarop iedereen gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Een dag waarop duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen, buurtBBQ’s en feestjes. Gewoon omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het Oranjefonds biedt een financiële bijdrage voor goede ideeën. Nederland is niet te verlegen om hierop gepast een beroep te doen. Dus waarom zou dit in Elderveld ook niet kunnen? Precies!

Straat In Actie
Elderveld heeft geen Oranjefonds, maar wél de werkgroep Straat In Actie. Een onderdeel van de Vereniging Wie en samenwerkend met de werkgroep Elderveld Actief. Dat lijkt een hele mond vol, maar waar het in basis op neerkomt is dat Straat In Actie de inwoners van Elderveld ondersteunt bij het organiseren van activiteiten in hun eigen straat of buurt. En dan draait het niet meteen altijd om budget alleen, want dat is er natuurlijk wel, maar Straat in Actie staat alle inwoners ook bij met advies, vergunningen en door het beschikbaar stellen van materiaal zoals tafels en stoelen, barbecues en dies meer. Het is zo gek niet te bedenken of de werkgroep bestaande uit vrijwilligers als Jan Naves, Marie Louise Peters, Cock Jansma en Dick van de Berg, heeft wel een antwoord. Zolang de activiteit waarvoor hulp wordt gevraagd maar gericht is op ontmoeting, betrokkenheid, samenwerking, het verbeteren van de leefbaarheid of het voorzieningenniveau in de straat. Zo werd in 2011 uitgebreid Halloween gevierd in de wijk en organiseerde de Wormerveerstraat vol enthousiasme een tuinactie. Het afgelopen jaar – lees 2012-  heeft Straat In Actie maar liefst 32 keer wijkactiviteiten van uiteenlopende aard ondersteund. Dat is natuurlijk al heel wat, maar van de werkgroep mag het beslist nog méér worden. Een positieve uitwerking mist immers nooit zijn doel.

Waarom nodig
Want eerlijk is eerlijk: Elderveld kan een werkgroep als Straat In Actie goed gebruiken. Sterker nog; de werkgroep is broodnodig. Als gevolg van allerlei sociale, culturele en economische ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan, wordt onze samenleving gekenmerkt door een grote mate van diversiteit op sociaal en cultureel gebied. We trekken ons gemakkelijk terug achter gordijnen en lamellen met als smoes dat we het ‘te druk’ hebben. Buren worden begroet zover we hen kennen met een lach en een praatje of een vriendelijk, maar koel knikje. Dus ook in Elderveld. Wat niet wil zeggen dat Elderveldernaren verstoken zijn van betrokkenheid. Want die is er wel. Een positief voorbeeld is dat er vanuit veel onverwachte hoeken actieve hulp en aandacht kwam nadat op oudjaarsnacht het basisscholencomplex deels in vlammen opging. Heel Elderveld voelde zich één in de algemene verontwaardiging en geschoktheid hierover. Iets dat tekenend is te noemen, want de meeste betrokkenheid van mensen onderling op wijk- en straatniveau ontstaat vaak door het ervaren van problemen en de reactie daarop. Hierdoor stapelen onaangepast gedrag, overlast en criminaliteit zich zo hoog op dat dit onbeheersbaar dreigt te worden en er in toenemende mate gevoelens van onvrede ontstaan bij de inwoners.

Positieve insteek
Straat In Actie is juist helemaal vóór een positieve insteek. Samen: daar draait het om. Want het stimuleren van actief inwonerschap speelt een belangrijke rol. Elderveldenaren worden zelf verantwoordelijk gehouden voor de verbetering van hun directe leefomgeving en dienen meer betrokkenheid bij hun buurt te ontwikkelen. En laten we dat toch vooral in positieve zin doen. Denk hierbij aan buurtfeesten, plantenacties, rommelmarkten, zeskampen, kinderstraatspeeldag, nestkastenactie, straatontbijt, barbecue, EK- en WK-activiteiten, kerstboom versieren en nieuwjaarsborrels en schoonmaakacties. De sociale menging van uiteenlopende bevolkingsgroepen en individuen in Elderveld zorgt voor meer onderling begrip en verbondenheid. Want juist deze verbondenheid betekent dat er contact is tussen bewoners: het kennen en gekend worden. Het houdt in dat er banden zijn waarop gesteund of teruggevallen kan worden wanneer dat nodig is. Dat van wederzijdse contactmogelijkheden en van gezamenlijke activiteiten gebruik wordt gemaakt, zij het dat de mate waarin kan verschillen.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Maar sámen betekent ook verantwoordelijkheid waardoor  bewoners zich rekenschap geven van de gevolgen van hun gedrag voor de kwaliteit van samenleven in hun straat of buurt en dat ze zich aan bepaalde – voor de gemeenschap belangrijke omgangsregels – willen houden. Het kan ook betekenen dat ze zich actief inzetten voor de verbetering van de inrichting en het onderhoud van hun straat. Al dan niet in samenwerking met andere partijen, zoals de wijkverenigingen, maatschappelijke instellingen en werkgroepen als Straat In Actie. En dat is mooi. Het betekent namelijk ook dat de Elderveldenaren elkaar aanspreken op hun gedrag en dat ze zich door medebewoners laten aanspreken waar dat nuttig of terecht is. Saamhorigheid. Het wij-gevoel. Elderveld de leukste en meest gezellige wijk van Arnhem? Als het aan Straat In Actie ligt wel. Laat het vooral horen!

Straat In Actie is te vinden in de Gaanderij aan het Driemondsplein 1 te Elderveld.
Mailen kan ook: straatinactieelderveld@gmail.com

Of kijk op de website: http://www.elderveld.nl/content/straat-actie-elderveld

 Belangrijkste doelen Straat In Actie:

- Het faciliteren van straat- en buurtactiviteiten,

- Het activeren van bewoners om in hun straat of buurt zelf actief te worden,

- Bereiken van positieve effecten op gebied van sociale cohesie, multiculturele ontmoeting en samenwerking,

- Een schone en veilige wijk.