Notitie Website Elderveld

Notitie Website Elderveld
 

In januari/februari is er een start gemaakt met het activeren van de website voor Elderveld. Het technisch beheer van de site is overgenomen van de maker Bert Alkemade en nu in handen van Linda Klop en Gerard Scheuter. Ook heeft Linda het beheer van de website van de wijkvereniging op zich genomen en in overleg met de wijkvereniging is de website gekoppeld aan de website van het platform en wordt gebruik gemaakt van dezelfde server. Daarmee is de basis gelegd voor een actieve, actuele en representatieve website voor heel Elderveld.

Door de webbeheerders is vervolgens een brainstormavond belegd met geïnteresseerde vrijwilligers van wijkplatform en wijkvereniging. Er waren 11 deelnemers aanwezig (zie bijgaande samenvatting). Daarna zijn gesprekken gevoerd met:

 • Yvonne Pons, Volkshuisvesting, over de betekenis van het Bruishuis Malburgen voor de ontwikkeling van WijkTV.
 • Vrijwilligers van Elderveld Actief over hun visie op de functie van hun deelwebsite.
 • De docenten van de videocursus van de wijkvereniging over Wijk(web)TV.
 • De wijkvereniging over de mogelijkheid om een gezamenlijke startpagina voor heel Elderveld te realiseren.

Binnenkort hebben we nog overleg met andere partners, waaronder de Videoclub Elderveld, werkgroepen en instellingen.

Doel van de website

Het is van belang om goed na te denken over het idee achter deze website (het concept). Wie zijn de doelgroepen, wat is het doel en op welke manier denk je dat te bereiken?

De website van het wijkplatform staat primair ten dienste van de doelstellingen van het wijkplatform/wijkgericht werken. Het gaat om informatie, communicatie en participatie ten dienste van leefbaarheid, veiligheid, en welzijn. Het gaat daarbij om fysieke, sociale en economische oplossingen voor problemen en knelpunten in de wijk, om betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, om de inzet van de kwaliteiten en capaciteiten van bewoners, om uitdagen tot meedenken, uitnodigen om actief te worden, etc. Met andere woorden het gaat dus in het feite om het informeren, promoten en het activeren. Daarnaast mag de website ten einde deze aantrekkelijk te maken en te houden ook amuseren (fotoalbum, film, spelletje)

Om ontmoeting en participatie tot stand te brengen is goede en gemakkelijk toegankelijke informatie een hoofdvoorwaarde. Informatie over wat er in de wijk te doen is, waar men zich bij kan aansluiten, waar mensen hun ideeën en initiatieven kwijt kunnen. Informatie over waar men moet zijn voor hulp, zorg en ondersteuning of voor het aanbieden daarvan. Kortom: Informatie over de aanwezige wijkvoorzieningen, wijkorganisaties en over het aanbod aan activiteiten. (uit visie Hart van de Wijk)

De website moet dus:

 • Actueel zijn, wat inhoudt dat dagelijks nieuwe berichten toegevoegd kunnen worden waarbij redactieleden en deelredacteuren rechtstreeks online kunnen invoeren.
 • Informatief, zowel ten aanzien van bewonersactiviteiten als activiteiten van instellingen
 • Breed, maar overzichtelijk, uit oogpunt van de bewoners met als rubrieken: wonen, woonomgeving, sport en recreatie, zorg en welzijn, kunst en cultuur, educatie en opleiding.
 • Breed in de zin van een geïntegreerd aanbod of link naar álle partners binnen de wijk (van tuinbouwvereniging, tot Joy, van Gaanderij tot de kaartclub, van politiespreekuur tot klussendienst.
 • Interactief, mogelijkheid om te reageren, bij te dragen, te zoeken, maar mogelijk ook in de zin van markt (vraag en aanbod) van diensten en klussen.
 • De betrokkenheid vergroten, door te werven, door nieuwsgierigheid te wekken, door resultaten te presenteren, door kennis over te dragen, door bewust te maken, etc.
 • Bewoners inspraak en zeggenschap verschaffen over zaken die hen direct aangaan, meningen kunnen peilen, enquêtes houden.

Overige eisen

 • Uitnodigend in stijl en opmaak
 • Aantrekkelijk door goede informatie, maar ook door leuke foto's, filmpjes, verslag van activiteiten, sportuitslagen, downloaden van interessante informatie, wandelroute, kaarten, etc.
 • Gericht op alle bewonersgroepen: van kinderen tot ouderen, van alle gezindten tot alle culturen.
 • Een CMS (content management systeem) waarbij door middel van toegangsrechten de website gevoed kan worden door meerdere personen ten einde afhankelijkheid van enkelen te voorkomen.

De relatie tot de stad

Stedelijk zijn er steeds meer wijkwebsites actief, mede gestimuleerd door de overheid (wijkzaken). In het verleden zijn ook op stedelijk niveau cursussen aangeboden en zijn relaties gelegd voor en tussen wijkwebsites. Dit heeft mede geleid tot de testsite van Elderveld als onderdeel van http://www.arnhemzuidwest.nl/. Ook heeft een initiatief van de gemeenteraad geleid tot een nieuw stedelijk project gericht op wijkwebsites Älles in Kaart. Dit project beoogd:

Alles in Kaart: een raadpleegsysteem, waarin het voorzieningenaanbod op eenvoudige wijze inzichtelijk wordt gemaakt. Het systeem bevat het aanbod op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied in Arnhem. Accent daarbij ligt er op de ‘ingang' per wijk: het wijkaanbod.  Dit aanbod kan o.a. een activiteit, dienst, product of een verwijzing zijn. [...]  Het is zowel op inwoners  als op professionals  gericht. De gemeente maakt / initieert  het systeem, in samenwerking met de betrokken instellingen en wijkkader, die het gaan onderhouden.

Bedoeling is dat de module Alles in Kaart opgenomen wordt in de wijkwebsite en gevoed gaat worden vanuit de wijk zelf. De module bevat een activiteitenkalender, een overzicht van alle activiteiten op basis van rubrieken en doelgroepen, een overzicht van alle organisaties en netwerken/bewonersgroepen in de wijk, en een marktplaats voor dienstverlening.

Het succes van een website valt of staat bij het bepalen van een strategie om op de interesses van de doelgroepen in te spelen. Hierbij is uiteraard een goede kennis van de doelgroepen vereist. De wijkredactie draagt hier zorg voor.

Beheer
Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat er een breed draagvlak is voor een website waarbij vanuit een gezamenlijke presentatie naar de bewoners verschillende websites helder worden gepresenteerd, waarbij de eigenheid van de onderdelen blijft bestaan (startpagina of portal). Eigendom en beheer zijn in handen van de wijkvereniging (de naam) en het wijkplatform (de server). De kosten van onderhoud en upgraden van de website zijn voor rekening van het wijkplatform (1 dagdeel per jaar à €425,00 excl.). De ontwikkelkosten en implementatie van eventuele nieuwe onderdelen gebeurt op basis van offerte. De kosten van het domein en doorstuurservice zijn voor rekening van het Wijkvereniging.

De verantwoording en kwaliteitsbewaking ligt bij een beheergroep bestaande uit de beide technisch beheerders, een vertegenwoordiger van de wijkvereniging en een vertegenwoordiger van het wijkplatform, eventueel aangevuld met de wijkmanager.

In het overleg met de wijkvereniging is afgesproken niet te hard van stapel te lopen om maar direct een grote groep bewoners en beroepskrachten toegang te geven tot (delen van) de website. Dit betreft vooral de uitbreiding van het aantal deelredacteuren. De beheergroep stelt op korte termijn een redactiestatuut vast op basis waarvan een overeenkomst met redacteuren en deelredacteuren kan worden gesloten.

Beheergroep:

De beheergroep zal dus bestaan uit de beide technisch beheerders, een vertegenwoordiger van de wijkvereniging en een vertegenwoordiger van het wijkplatform, eventueel aangevuld met de wijkmanager.

De taken van de beheergroep zijn:

 • De beheergroep draagt namens de beide eigenaren zorg voor de kwaliteitsbewaking en het bepalen van het gezamenlijk beleid.
 • De beheergroep is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het redactiestatuut.
 • De beheergroep is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van regels voor de toegang tot (delen van) de website.

Redactie:
Tijdens de ontwikkelingsfase van de website (periode tot de zomervakantie) bestaat de redactie vooral uit vrijwilligers die meedenken en mee helpen ontwikkelen. In het najaar zal deze groep overgaan in een redactie die de volgende taken voor haar rekening neemt. De redactie werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de beheergroep.

Taken:

 • de redactie draagt zorg voor de inhoud (content) van de website vanuit het oogpunt van bovengenoemde doelstellingen.
 • de redactie draagt zorg voor een goede kwaliteit van de inhoud van de website.
 • de redactie is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de website.
 • de redactie is verantwoordelijk voor het controleren of de deelredactie en deelredacteuren zich aan de redactiestatuut houden.
 • de redactie stimuleert actieve bijdrage van bewoners en betrokken deskundigen.
 • de redactie is verantwoordelijk voor de promotie van het gebruik van de website.

Deelredactie:
Onder verantwoording van de redactie functioneren deelredacties en deelredacteuren. Dit zijn vrijwilligers en beroepskrachten uit de wijk die op basis van heldere afspraken (redactiestatuut, deelrubriek, fotoalbum etc.) informatie op de website kunnen zetten. Wie en hoeveel deelredacteuren er kunnen zijn zal ondermeer bepaald worden in overleg met de beheergroep ten einde zo veel mogelijk ook de kwaliteit en doelstelling van de website te kunnen bewaken. Ook kan per onderdeel (Alles in kaart, wijkplatformsite, wijkvereniging) daar verschillend mee omgegaan worden of een nader beleid worden vastgesteld.

Deelredactie WijkTV

Bij de start wordt direct een deelredactie WijkTV gestart. In verschillende wijken zijn hiertoe initiatieven genomen en mogelijk kan ook een relatie gelegd worden met RTV Arnhem en TV Gelderland. WijkTV zal echter in aanvang vooral WebTV zijn. Videofilmpjes die gemaakt worden om via de website gepresenteerd te worden. De deelredactie werkt in opdracht en onder verantwoording van de redactie.

Taken deelredactie WijkTV:

 • Creëren van een heldere en aantrekkelijke webomgeving (album) waarbinnen video geplaatst kan worden (rubricering, kwaliteitseisen, locatie)
 • Beoordelen en bewaken van kwaliteit van ingezonden filmpjes
 • Werven, uitwerken en (doen) uitvoeren van opdrachten voor videofilm voor de website
 • Meedenken over inhoud en boodschap van de opdracht
 • Meedenken in het ontwikkelen van WijkTV

Geregistreerde gebruikers:

Bewoners die willen reageren, stemmen, downloaden, moeten zich eerst registreren en krijgen dan automatisch een wachtwoord toegewezen. Dit is zo geregeld omdat anders zgn. spambots toegang krijgen tot de website en reclameberichten via de website gaan verspreiden en de bestanden vervuilen. De geregistreerde gebruiker wordt geacht zich te gedragen volgens de gedragsregels.

Niet-geregistreerde gebruikers:

Niet geregistreerde gebruikers kunnen alle berichten lezen, informatie lezen, foto's en video's bekijken. Ze kunnen echter niet, zoals hierboven ook al benoemd is, reageren, stemmen en downloaden.

Technisch bestaat echter de mogelijkheid om delen van de site uitsluitend toegang te geven voor een bepaalde groep gebruikers. Zo zal een database ‘vraag en aanbod' geen privacy gevoelige informatie openbaar mogen publiceren.