Vernieuwing parkeerplaats sportpark

 

Gemeente Arnhem - Drielsedijk sportpark

 

 

 

Zaaknummer: 2016-09-01040

 

Documentnummer: 2016.0.050.213

 

Aan de Drielsedijk 17 in Arnhem is het sportpark Drielsedijk gelegen. Op het sportpark zijn verschillende sportverenigingen, een muziekvereniging en een buitenschoolse opvang gevestigd. Op speeldagen is er onvoldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein aanwezig. Daardoor wordt er geregeld geparkeerd op plaatsen die niet voor parkeren bedoeld zijn, zoals in de bermen van de toegangsweg en langs de dijk. Daardoor ontstaan hinder en overlast en verkeersonveilige situaties. Daarom hebben we besloten om het parkeerterrein bij het sportpark her in te richten en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Om verkeersonveilige situaties, hinder en overlast te voorkomen en om de voorzieningen voor gehandicapten toegankelijk te maken, is het nodig een aantal verkeersmaatregelen te treffen.

 

Volgens artikel 15 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) dient in een verkeersbesluit voor het plaatsen van 30 km/uur borden te worden aangegeven op welke wijze aan de in de Uitvoeringsvoorschriften Babw genoemde voorschriften ten aanzien van 30 km/uur bebording is voldaan. In dit geval is op de volgende wijze aan deze bepalingen voldaan:

De betrokken wegen hebben voornamelijk een verblijfsfunctie;

De maximumsnelheid van 30 km/uur vloeit redelijkerwijs voort uit de aard en inrichting van de betrokken wegen;

Daar waar nodig worden snelheidsremmers aangebracht;

De overgang van 30 km/uur-zone naar een ander snelheidsregiem wordt geregeld door middel van zoneborden en attentiemarkeringen.

 

Locatie