Voorwaarden voor aanvragen van Straatactiviteiten


In onze wijk zijn er al een aantal straatactiviteiten georganiseerd en plaatsgevonden. Denk hierbij aan een straatfeest, een bbq, een kerstborrel, kunstproject, etc. Elke vorm heeft zijn eigen soort van inkomsten en onkosten. Het Wijkplatform Elderveld ondersteunt graag die mensen bij de onkosten, indien deze binnen de voorwaarden vallen.

Als u een aanvraag ingediend heeft of wilt dienen, wordt deze getoetst aan de regels opgesteld door het wijkplatform.

De algemene regels:


 • Iedereen in de straat of complex (groepje bij elkaar behorende woningen of flat) wordt uitgenodigd deel te nemen. Het aantal betreffende woningen moet duidelijk zijn.
 • De activiteit moet gericht zijn/ten doel hebben ontmoeting, betrokkenheid en/of samenwerking te vergroten,  dan wel het verbeteren van de leefbaarheid of het voorzieningenniveau in de straat.
 • Een bijdrage is gebaseerd op minimaal 50 wooneenheden. Bij kleiner aantal wordt procentueel gekort.
 • De aanvraag en organisatie wordt door minstens 5 gezinnen uit de straat ondersteund met een handtekening
 • Er wordt geen bijdrage geleverd voor eten en drinken, met uitzondering van een hapje of drankje ter kennismaking met een andere cultuur. Deze kennismaking moet ook inhoudelijk aangetoond kunnen worden.
 • Een straat kan jaarlijks meerdere activiteiten organiseren, maar dit kunnen, om een bijdrage te krijgen, niet dezelfde activiteiten zijn.
 • De maximale bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten:
  • Maximaal 100 euro voor algemene onkosten (vervoer, huur, verbruiksmateriaal)
  • Maximaal 150 euro voor kinderspelmateriaal,
  • Een extra bijdrage kan worden geleverd voor bijzondere uitgaven ten behoeve van milieu, duurzaamheid, educatie, of meer permanente voorzieningen (verlichting, plantenbak, kunstobject, etc) Dit wordt per aanvraag door het wijkteam beoordeeld.
 • Geen of mindere bijdrage wordt geleverd voor materiaal (zoals partytenten) waarover het wijkplatform zelf kan beschikken.
 • Bij de aanvraag dient een deugdelijke begroting van in- en uitgaven aanwezig te zijn.
 • Van een goedgekeurde bijdrage kan maximaal 75% als voorschot worden uitbetaald. Het restant wordt pas uitbetaald op basis van het overleggen van de bonnen achteraf.

De aanvraag dient zodanig tijdig en volledig te worden ingeleverd dat het wijkteam/wijkplatform in haar normale geplande overleg de aanvraag kan bespreken en beoordelen. Over het algemeen is dit minimaal 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.